دانلود استانداردهای فیفا برای تست چمن مصنوعی

تعداد بازدید : 346
نویسنده خبر :
منبع : https://ghasrebazi.org/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7/fa-IR/14/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%81%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C?lang=fa-IR
25 1398 مهر

چمن مصنوعی در ایران - العشب الاصطناعي في إيران - Artificial Grass in Iran

مقالات مرتبطچمن مصنوعی در ایران - العشب الاصطناعي في إيران - Artificial Grass in Iran

نظراتـــــــــ